ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Που αφορά τις εργασίες που θα γίνουν για την κατασκευή της πολυκατοικίας σε οικόπεδο ιδιοκτησίας των

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

που βρίσκεται στην διεύθυνση ………………………………………………………………………..

που θα ανεγερθεί από την ομόρρυθμη εταιρία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. που έχει την έδρα της στην Αθήνα στην οδό Πασίωνος 11.

 

 

A) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

1) Η όλη εργασία θέλει να γίνει από έμπειρο προσωπικό και άριστα υλικά , σύμφωνα με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων , τους τεχνικούς όρους , περιγραφές και σχέδια που έχουν εκπονηθεί.

2) Την επίβλεψη για την εφαρμογή και πιστή τήρηση των όρων της παρούσης θα έχουν οι πολιτικοί μηχανικοί της εταιρείας , των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων δικαιουμένων να επιβλέπουν οι ίδιοι, ή ο μηχανικός τον οποίο θα επιλέξουν και θα πληρώνουν  οι ίδιοι, τα έργα εκείνα τα οποία αφορούν αποκλειστικά και μόνο αφενός μεν τα διαμερίσματα των, αφετέρου δε τα ανήκοντα σ’αυτούς κοινόχρηστα , όπως το κλιμακοστάσιο , την ταράτσα , το οπλισμένο σκυρόδεμα κ.λ.π.

Η είσοδος και η όψη της πολυκατοικίας θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της παραπάνω εταιρίας που έχει αναλάβει το έργο , με τον επιβλέποντα μηχανικό της εταιρίας.

3)   Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα κατόψεων , κατά τρόπο που θα εξασφαλίζεται απόλυτα η στατική ισορροπία , ακόμα δε σύμφωνα προς τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

Όσον αφορά την καλλιτεχνική εμφάνιση  της πολυκατοικίας , ήτοι την όψη , την κύρια είσοδο και τους κοινόχρηστους χώρους γενικά , θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις απόψεις του μηχανικού της εργολήπτριας εταιρίας και προς τα σχέδια τα οποία αυτός έχει καταρτίσει και τις περιγραφές της παρούσας γενικής συγγραφής υποχρεώσεων.

 

 

B) ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

1) ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Γενικές και ειδικές εκσκαφές νοούνται επί πάσης φύσεως εδάφους. Στις εκσκαφές περιλαμβάνεται και η απόρριψη των πλεοναζόντων χωμάτων και η απομάκρυνση αυτών από το εργοτάξιο σε χώρο που επιτρέπεται  από την Αστυνομία.

Στις εκσκαφές περιλαμβάνεται ακόμα και κάθε άλλη εργασία η οποία ήθελε απαιτηθεί για την εξασφάλιση της θεμελίωσης της οικοδομής , καθώς και η εργασία υποστηρίξεως των τοίχων διπλανών οικοδομών και η εξασφάλιση αυτών.

Όταν θα τελειώσουν οι εργασίες ανοικοδομήσεως , η εργολήπτρια υποχρεούται για την διαμόρφωση και πλακόστρωση του πεζοδρομίου της πολυκατοικίας.

 

 

2) ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Ο σκελετός της πολυκατοικίας θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η στατική μελέτη θα γίνει σύμφωνα με τον νέο κανονισμό σκυροδέματος και με τον νέο αντισεισμικό κανονισμό , με σκυρόδεμα C 20 – 25  ή C 16 - 20, με εξαιρετική επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανονισμούς.

 

3) ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

Α) ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΝ : Αυτά θα κατασκευαστούν :

Εκείνα μεν που θα είναι πάνω από την στάθμη με εδάφους  με μπατική οπτοπλινθοδομή πάχους 0,20 από οπτόπλινθους διάκενους μετά ασβεστοτσιμεντοκονιάματος , εκείνα δε τα οποία είναι κάτω από αυτήν με τοιχεία πάχους κατά περίπτωση από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Β) ΌΨΕΩΣ : Οι εξωτερικοί τοίχοι της πρόσοψης και οι οπίσθιοι θα κατασκευαστούν από οπτοπλινθοδομή ψαθωτή ή από δύο όρθιους οπτοπλινθοδομές.

Οι γειτονικοί εξωτερικοί τοίχοι θα κατασκευαστούν από δύο δρομικές οπτοπλινθοδομές  και γενικά όπως προβλέπεται από την μελέτη θερμομονώσεως,

Γ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ :Αυτά θα κατασκευαστούν με δρομική οπτοπλινθοδομή πάχους ενός πλίνθου εντός των διαμερισμάτων και μεταξύ αυτών με δυο δρομικά σύμφωνα με τα σχέδια.

Γενικά σε όλους τους τοίχους που θα γίνουν με οπτοπλινθοδομή  , οι πλίνθοι θα είναι διάκενοι εγχώριοι. Οι στρώσεις θα είναι οριζόντιες και οι αρμοί δεν θα βρίσκονται στην αυτήν κατακόρυφο. Οι οπτοπλινθοδόμητοι  τοίχοι θα εγείρονται κατακόρυφα και κατ’όψεις παράλληλους και ομαλάς.

Τα υπέρυθρα θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα. Κονίαμα από ασβεστοτσιμεντοκονία αναλογίας 1:2,5 ανά 100 χιλιόγραμμα τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο κονιάματος.

 

4) ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΣΟΒΑΔΕΣ

Α) ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ αυλής , οπίσθιας όψεως , γειτονικών μεσοτοιχιών : Θα εκτελεστούν με πεταχτό με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα από τσιμέντο , ασβέστη και άμμο.

Β) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ υπόλοιπα επιχρίσματα : Αυτά θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής εταιρίας ή του επιβλέποντος μηχανικού. Θα έχουμε ορατό σκυρόδεμα  ή η επικάλυψη θα γίνει δια σοβατίσματος.

Γ)  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ επιχρίσματα : Όλοι οι εσωτερικοί χώροι θα επιχριστούν με ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονία σε τρεις διαστρώσεις  (πεταχτό , λάσπωμα , μάρμαρο)

Γενικά τα επιχρίσματα θα τριφτούν με τριβίδι , σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και θα είναι λίαν επιμελημένα.

 

5) ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

Α) Τα δάπεδα μηχανοστασίου και λεβητοστασίου  θα στρωθούν με γκρο μπετό.  Το δάπεδο του υπόλοιπου χώρου του υπογείου , και της ταράτσας θα επιστρωθεί με πλακίδια η αξία των οποίων δεν θα υπερβαίνει τα 6€ το τετραγωνικό μέτρο . Τα δάπεδα των  εσωτερικών χώρων  θα επιστρωθούν με πλακίδια η αξία των οποίων δεν θα υπερβαίνει τα 8€ το τετραγωνικό μέτρο . Τα δάπεδα των λουτρών θα επιστρωθούν με πλακίδια η αξία των οποίων δεν θα υπερβαίνει τα 7€ το τετραγωνικό μέτρο Οι βεράντες των διαμερισμάτων θα επιστρωθούν με πλακίδια η αξία των οποίων δεν θα υπερβαίνει τα 6€ το τετραγωνικό μέτρο. Όλοι οι εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι (κλιμακοστάσια , πλατύσκαλα κ.λ.π.)   θα επιστρωθούν με μάρμαρα Καβάλας πάχους 2 εκατοστών και σοβατεπιά ύψους 6 – 7 εκατοστών.

Τα δάπεδα όπου θα μπουν μάρμαρα , θα παραδοθούν λουστραρισμένα. 

Τα δάπεδα της πυλωτής θα επιστρωθούν με πλάκες πεζοδρομίου (τσιμεντόπλακες)

Το δάπεδο της εισόδου θα επιστρωθεί με μάρμαρο Καβάλας. Οι κύριες κλίμακες  από οπλισμένο σκυρόδεμα θα επενδυθούν με μάρμαρο Καβάλας πάχους  τριών εκατοστών. Οι μπαλκονοποδιές , οι ποδιές παραθύρων , τα κατωκάσια των θυρών με μάρμαρο Καβάλας πάχους δύο εκατοστών. Θα εκτελεστεί επένδυση της εισόδου με μάρμαρα η με άλλο υλικό , κατά την κρίση της εταιρίας .

Οι νεροχύτες των κουζινών θα είναι μεταλλικοί τύπου FRANKE διαστάσεων 0,83  χ 0,50 εκατοστά ένθετος με πάγκο από φορμάικα , Γερμανικού τύπου.

 

6) ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ : Τα εξωτερικά κουφώματα στην πρόσοψη και στον ακάλυπτο χώρο θα κατασκευαστούν συρόμενα από αλουμίνιο σειρά LIGHT  μετά πλαστικών φύλλων  αρίστης ποιότητας χωνευτά. Συρόμενα από αλουμίνιο θα είναι και τα τζαμιλίκια αυτών. Οι εξωτερικές πόρτες των διαμερισμάτων θα είναι ασφαλείας. Η πόρτα της κυρίας εισόδου της πολυκατοικίας θα είναι ασφαλείας. Οι εσωτερικές πόρτες των διαμερισμάτων θα είναι από MDF.

Όλες οι πόρτες του λεβητοστασίου , μηχανοστασίου , αποθηκών και λοιπών βοηθητικών χώρων θα κατασκευαστούν από κοινή λαμαρίνα.   

 

7) ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ

 Στα υπνοδωμάτια θα κατασκευαστούν ντουλάπες εντοιχισμένες  μέχρι της οροφής και πλάτους ένα και ήμισυ μέτρου (1,50) , όπως προβλέπεται στα σχέδια , δίφυλλες ή τρίφυλλες , ανάλογα με το επιτρεπόμενο πλάτος και κάθε ντουλάπια θα έχει τρία συρτάρια.

Στην κουζίνα θα τοποθετηθούν κρεμαστά ντουλάπια με θέση πιατοθήκης και ράφια καθώς και τέτοια  πάνω από τον πάγκο του νεροχύτη , με μια σειρά συρτάρια συνολικού μήκους για τα δυάρια  μέχρι τέσσερα μέτρα , τα τριάρια μέχρι πέντε μέτρα και για τα τεσσάρια μέχρι έξη μέτρα μήκους.

Όλα τα παραπάνω θα κατασκευαστούν από νοβοπάν επενδεδυμένα με μελαμίνη και τα πορτάκια από μελαμίνη με άκαυστο υλικό.

 

 

 

8) ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΚΑΓΚΕΛΑ.

Α) ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ : Στην εσωτερική παρειά του κλιμακοστάσιου (φανάρι) θα τοποθετηθούν καλαίσθητα ασφαλή κιγκλιδώματα στραντζαριστά.

Β) ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΕΞΩΣΤΩΝ :Σε όλη την περίμετρο των εξωστών και του δώματος όπου αυτή δεν έχει ολόσωμα στηθαία θα κατασκευαστούν καλαίσθητα ασφαλή κιγκλιδώματα από μασίφ σίδερο διάφορων διατομών σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια λεπτομερειών των όψεων της οικοδομής και τις υποδείξεις του επιβλέποντος μηχανικού.

 

 

 

9) ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ

Στην πόρτα της κυρίας εισόδου θα τοποθετηθούν εγχώρια κρύσταλλα διαφανή.

Στα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες θα τοποθετηθούν διπλά κρύσταλλα εγχώρια άριστης ποιότητας. 

 

 

10) ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

Η ταράτσα θα μονωθεί σύμφωνα με την μελέτη θερμομονώσεως και θα επιστρωθεί με αφρομπετόν μέσου πάχους 10 εκατοστών και κλίσης ικανής για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων . επάνω  από το αφρομπετόν θα γίνει τσιμεντοκονία και θα τοποθετηθούν πλακίδια η αξία των

οποίων δεν θα υπερβαίνει τα 6€ το τετραγωνικό μέτρο. .

 

11) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ                       

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ : Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες των επιχρισμάτων , τοίχων και τμημάτων του οικοδομικού σκελετού θα χρωματιστούν με ακρυλικό χρώμα σε χρώματα σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρία.

Όλες οι επιφάνειες των εμφανή μπετόν θα χρωματισθούν με ακρυλικό αφού πρώτα σπατουλαριστούν όπου είναι απαραίτητο.

Τα μεταλλικά κιγκλιδώματα των εξωστών και της κουπαστής κλιμακοστασίου θα ελειοχρωματισθούν με χρώμα υψηλής αντοχής.

Τα εσωτερικά του κλιμακοστασίου θα χρωματισθούν με πλαστικό χρώμα αφού πρώτα τριφτούν και σπατουλαριστούν όπου είναι απαραίτητο.

Όλες οι υπόλοιπες κοινόχρηστες επιφάνειες (χώροι υπογείου , οροφές) θα υδροχρωματισθούν.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ : Όλες οι οροφές θα υδροχρωματισθούν. Οι πλευρικοί τοίχοι των χωλ , οφφίς , σαλονιών και τραπεζαριών θα χρωματισθούν με πλαστικό σπατουλαριστό μέχρι της οροφής.

Τα υπνοδωμάτια θα χρωματισθούν με πλαστικό χρώμα επί τοίχου αφού πρώτα σπατουλαριστούν . Τα δε θερμαντικά σώματα θα ελαιοχρωματισθούν με ειδική ριπουλίνη της φωτιάς.

 

12) ΓΥΨΙΝΑ

Θα τοποθετηθούν γύψινα στις ακμές της οροφής των δωματίων , χωλλ , κουζινών , οφφίς και λουτρών σε κάθε ένα διαμέρισμα.

 

13) ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΜΟΛΑ

Στα εξωτερικά κουφώματα από αλουμίνιο θα τοποθετηθούν μεταλλικά ενσωματωμένα πόμολα. Στην εξωτερική πόρτα της κυρίας εισόδου της πολυκατοικίας  και της εισόδου των διαμερισμάτων θα τοποθετηθεί κλειδαριά ασφαλείας.

 

14) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η παροχή νερού σε κάθε διαμέρισμα θα γίνει ανεξάρτητη έτσι που θα είναι δυνατή η μέτρηση κατανάλωσης με δικό της μετρητή. Οι σωληνώσεις της παροχής νερού και οι διακλαδώσεις αυτών θα εκτελεστούν με χαλκοσωλήνες Φ15. Στο μπαλκόνι θα τοποθετηθεί βρύση. Οι στήλες αποχετεύσεως θα είναι πλαστικές βαρέως τύπου. Οι αποχετεύσεις των ομβρίων υδάτων θα γίνουν με σωλήνες πλαστικές βαρέως τύπου. Θα τοποθετηθούν ταρατσομόλυβα των 4 χιλιοστών στις οπές αποχετεύσεων των ομβρίων υδάτων της ταράτσας. Οι αποχετεύσεις των λουτρών , νιπτήρων από κάθε διαμέρισμα , μέσω μολύβδινων αγωγών , θα καταλήγουν σε ένα πλαστικό σωλήνα δαπέδου Φ63 και από εκεί στην κατακόρυφο γραμμή της αποχετεύσεως. Ακόμα και η αποχέτευση του νεροχύτη και της λεκάνης του αποχωρητήριου , μέσω του κατάλληλου αγωγού θα διοχετεύεται στην κατακόρυφο γραμμή αποχετεύσεως . Στο τέλος της γραμμής αποχετεύσεως και πριν από την εισαγωγή στον κεντρικό σωλήνα , θα τοποθετηθεί μηχανικό σιφώνι. Οι συνδέσεις κάτω από το έδαφος , σε όλη την διαδρομή θα εκτελεστούν  με πλαστική σωλήνα βαρέως τύπου έξη ατμοσφαιρών. Οι κατακόρυφες στήλες των αποχετεύσεων θα αερίζονται επίσης με σωλήνες οι οποίοι θα καταλήγουν τουλάχιστον δύο μέτρα πάνω από την ταράτσα. Όλες γενικά οι υδραυλικές εγκαταστάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τους όρους της υγιεινής και της τεχνικής , θα τοποθετηθούν δε γενικοί διακόπτες απομονώσεως για κάθε διαμέρισμα και μερικότεροι στους υδραυλικούς υποδοχείς , πλην λουτήρος.

 

15) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

Η εγκατάσταση θερμού ύδατος για το λουτρό , τον νιπτήρα και το νεροχύτη σε κάθε ένα διαμέρισμα θα γίνεται μέσω ηλιακού θερμοσίφωνα , σύμφωνα με την υπόδειξη του επιβλέποντος μηχανικού.

 

16) ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Σε κάθε λουτρό θα τοποθετηθεί μια λεκάνη λουτήρος λευκή χυτοσίδηρη εμαγιέ τύπου  ROKA    ορθογώνιου τετράπλευρου με μπαταρία χρωμέ. Οι λουτήρες θα κτιστούν με δρομική οπτοπλινθοδομή και θα επενδυθούν με πλακίδια. Επίσης θα τοποθετηθούν ένας νιπτήρας από υαλώδη πορσελάνη λευκός διαστάσεων 0,42 επί 0,56 με μπαταρία μίξεως , μια λεκάνη από υαλώδες πορσελάνη αποχωρητηρίου λευκή με κάλυμμα βαρέως τύπου και καζανάκι χαμηλής πιέσεως τύπου Α  και ένας καθρέπτης- ντουλάπι 60 εκατοστών Όλα τα είδη θα είναι τύπου Α , οι δε μπαταρίες Ιταλικές θερμομεικτικές

 

17) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Προβλέπεται η εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης με καύσιμο πετρέλαιο , η οποία θα γίνει βάση της εγκεκριμένης μελέτης , η οποία θα είναι σύμφωνη με τα σχετικά άρθρα του γενικού οικοδομικού κανονισμού. Θα εξασφαλίζει εσωτερική θερμοκρασία είκοσι βαθμών Κελσίου όταν η εξωτερική φθάνει τους μηδέν βαθμούς Κελσίου.

Τα θερμαντικά σώματα θα είναι χαλύβδινα εγχώρια , εργοστασίου  SOULIS H BIOXAΛΚΟ κατόπιν εκλογής του επιβλέποντος μηχανικού και θα τοποθετηθούν σε όλα τα κύρια δωμάτια , τα χωλ , τα λουτρά και τις κουζίνες των διαμερισμάτων και με ένα διακόπτη σε κάθε θερμαντικό σώμα (κάτω) .

Τα καλοριφέρ θα παραδοθούν αφού προηγούμενα ελενχθεί η λειτουργία τους. 

 

18) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Στην οικοδομή προβλέπεται η κατασκευή ανελκυστήρα με μηχάνημα Ευρωπαϊκής προέλευσης , με το δυνατό μικρότερο θόρυβο , της εκλογής της εργολήπτριας εταιρίας.

Θα εξυπηρετεί όλους τους ορόφους πλην του υπογείου και της ταράτσας. Η καμπίνα του θα είναι πολυτελούς κατασκευής από μεταλλικό σκελετό και στρατζαριστή λαμαρίνα επενδεδυμένη με φορμάικα , η δε χωρητικότητα θα είναι επτά ατόμων.   

 

19) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στα σαλόνια και τις τραπεζαρίες θα προβλεφθούν σημεία ρευματοληψίας για πολύφωτα.

Στα υπνοδωμάτια θα τοποθετηθούν ανά ένα φως αλελετούρ.

Στους λοιπούς χώρους ανά ένα φως απλό.

Στα κύρια δωμάτια θα τοποθετηθούν ανά δύο πρίζες και μία στα χώλλ.

Επίσης δύο πρίζες θα τοποθετηθούν σε όλες τις κουζίνες.

Ομοίως θα τοποθετηθεί σε κάθε λουτρό γραμμή ηλεκτρικού πλυντηρίου ρούχων.

Στην κουζίνα θα τοποθετηθεί γραμμή ηλεκτρικού πλυντηρίου πιάτων.

Γραμμή ηλεκτρικής κουζίνας.  

Γραμμή απορροφητήρα.

 

ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ : Θα τοποθετηθεί από μία πρίζα τηλεφώνου σε κάθε υπνοδωμάτιο και σαλόνι.

ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ : θα τοποθετηθούν στις εισόδους των διαμερισμάτων.

ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ : Σε κάθε διαμέρισμα θα κατεβαίνει κεντρική γραμμή τηλεόρασης.

ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ : από μια πρίζα τηλεόρασης θα υπάρχει στο κάθε υπνοδωμάτιο και μια πρίζα θα υπάρχει στο σαλόνι.

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ : Όλες οι γραμμές θυροτηλεόρασης θα ξεκινάνε από κάθε διαμέρισμα και θα καταλήγουν στην κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας. Σε κάθε διαμέρισμα θα γίνει ανεξάρτητη ηλεκτρική εγκατάσταση με ιδιαίτερο μετρητή , τέτοια θα γίνει και στους κοινόχρηστους χώρους και του ανελκυστήρα.

Τα ρολόγια θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδείξει η ΔΕΗ. Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρικές συσκευές θα γειωθούν.

Στο κλιμακοστάσιο θα τοποθετηθούν ανάλογα φώτα με συσκευή αυτόματου διακόπτη λειτουργίας από όλους τους ορόφους. Ανάλογα φωτιστικά σημεία θα έχουν και οι εξώστες.

Επίσης όλες οι πρίζες θα είναι απλές.

 

20) ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

Όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τους αγοραστές των διαμερισμάτων.

Α) Η προμήθεια , τοποθέτηση και σύνδεση της κοινόχρηστης κεραίας τηλεόρασης.

Β) Η προμήθεια , τοποθέτηση και σύνδεση κοινόχρηστης κάμερας της θυροτηλεόρασης.

Γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστήρων.

Δ) Θερμοσίφωνας.

Ε) Γραμμή ηλιακού – ηλιακός θερμοσίφωνας.

Ζ) Απορροφητήρας.

Η) Αυτόνομη θέρμανση.

Θ) Παροχετεύσεις : νερού , ηλεκτρικού ρεύματος  και γκαζιού.

 

 

21) ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εργολήπτρια εταιρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. έχει το δικαίωμα να αναρτήσει σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας ( ταράτσα , γειτονικό τοίχο της ίδιας πολυκατοικίας , κούτελο μπαλκονιού ή τοίχο πυλωτής ) επιγραφή με την φίρμα της χωρίς την άδεια ιδιοκτητών ή οικοπεδούχων. Η επιγραφή θα διατηρηθεί επί εικοσαετίας.

Δεν μπορεί να γίνει καμία τροποποίηση όσον αφορά το σκελετό της πολυκατοικίας εκ μέρους του οικοπεδούχου ή των αγοραστών των ιδιοκτησιών.

Ακόμα καμία τροποποίηση στην πολυκατοικία δεν έχει το δικαίωμα να κάνει οποιοσδήποτε από τους ιδιοκτήτες σχετικά με την εξωτερική όψη της πολυκατοικίας και τους κοινόχρηστους χώρους αυτής.Κάθε τροποποίηση η οποία μπορεί να γίνει στις οριζόντιες ιδιοκτησίες εσωτερικά θα πρέπει να έχει ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη της ένα μήνα πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών οι οποίες τροποποιήσεις αφού θα εκτιμούνται οικονομικά , θα επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες αυτών και θα πρέπει να προκαταβάλλονται με ενδεχόμενη παράταση της προθεσμίας παραδόσεως.

Ο ιδιοκτήτης ή ο αγοραστής κάθε ιδιοκτησίας υποχρεούται όταν τελειώσουν οι εργασίες και πριν την παραλαβή , να προβεί σε λεπτομερή εξέταση της παραδινόμενης ιδιοκτησίας , να γίνει σύνταξη πρωτοκόλλου παραδόσεως και παραλαβής των κλειδιών αυτής. Παντός διαμερίσματα τα οποία θα κατοικηθούν από τον ίδιο τον αγοραστή ή από τον ενοικιαστή του θεωρούνται ότι παραδόθηκαν και παραλήφθηκαν από τον οικοπεδούχο ή τον αγοραστή ανεπιφύλακτα έστω και εάν δεν έχει υπογραφτεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.

Σε πίστωση όλων αυτών των παραπάνω συντάχθηκε το παρών σε επτά (7) σελίδες και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται νόμιμα από τον οικοπεδούχο , την εργολήπτρια εταιρία και από εμένα νόμιμα.

 

 

                                                 ΑΘΗΝΑ…………………………………………

 

 

     ΟΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟΙ                                                               Η ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ            

 

 

                                                 Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ